Στις 7/4 η ΓΣ για την ΑΜΚ

Πλατανιάς | 17 Μαρτίου 2016, 23:20

Στις 7 Απριλίου στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης που προγραμματίστηκε, θα πιστοποιηθεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Πλατανιάς, μετά τις σημαντικότατες εξελίξεις που προέκυψαν στο Δ.Σ. της περασμένης Τρίτης.

ARENA-SPORT-CAFE-LOGO

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στο σάιτ της ΠΑΕ, η αύξηση θα αφορά στο ποσό των 999.990 ευρώ, δηλαδή… παρά 10 ευρώ, θα φτάνει το 1.000.000.

«Π.Α.Ε. Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68496/06/Β/09/8

Αριθµό ΓΕΜΗ: 123208158000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 15-03-2016 απόφασης του ∆.Σ. και σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, καλούνται οι µέτοχοι της ΠΑΕ ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ – Ποδοσφαιρική Ανώνυµη Εταιρεία σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 07-04-2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 21:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Γεωργίου Μαραµπουτάκη 99 στην δηµοτική κοινότητα Πλατανιά Χανίων του δήµου Πλατανιά Χανίων µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά 999.990,00 ευρώ

2. Λοιπά θέµατα

Καλούνται οι µέτοχοι και αντιπρόσωποι των µετόχων, για να έχουν δικαίωµα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά το νόµο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε µία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο την Τρίτη 19-4-2016 και ώρα 21:00 µε τα αυτά άνω θέµατα.

Πλατανιάς 15-03-2016

Ο Πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του ∆.Σ.

EMM. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ».

Estrella