Πολυτεχνείο Κρήτης: Ολοκληρώσαμε την τεχνική μελέτη για το κολυμβητήριο

Υγρός στίβος 10 Μαΐου 2022, 19:49

Ανακοίνωση δίνει στη δημοσιότητα το Πολυτεχνείο Κρήτης σχετικά με το κλειστό κολυμβητήριο Ακρωτηρίου.

KTEO Κρήτης

Το Πολυτεχνείο κάνει ειδικότερα γνωστό ότι έχει ολοκληρώσει την τεχνική μελέτη «επικαιροποίηση μελέτης αποκατάστασης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του κλειστού κολυμβητηρίου Ακρωτηρίου Χανίων», η δε μελέτη περιλαμβάνει επιμέρους υπο-μελέτες για τα αρχιτεκτονικά, στατικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά, τις τοπογραφήσεις και τη διαμόρφωσης εδάφους και τα τεύχη δημοπράτησης.

«Εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης εκφράζουμε την αισιοδοξία μας ότι με τη συνέργεια όλων των φορέων θα μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο αυτό στο σύνολό του για το καλό της Χανιώτικης κοινωνίας» σημειώνεται σχετικά στην ανακοίνωση σχετικά με το υπό δημιουργία Αθλητικό Κέντρο Ακρωτηρίου (ΑΚΑ).

Η ανακοίνωση από το Πολυτεχνείο Κρήτης αναφέρει τα εξής:

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρώσει την τεχνική μελέτη «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ». Η πλήρης μελέτη έχει παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).

Η μελέτη αποτελεί υποχρέωση του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη στις 30.08.2021 με συμβαλλόμενα μέρη τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) Χανίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Ο Προϋπολογισμός Σύμβασης ήταν 68.522,40€.

Η ολοκληρωμένη μελέτη περιλαμβάνει τις επιμέρους υπο-μελέτες:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

• Αρχιτεκτονικές Βελτιώσεις στο σχεδιασμό των Κτιριακών Υποδομών αποσκοπώντας στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου και κυρίως στη μελλοντική συντήρησή του.
• Βελτιωμένο Επανασχεδιασμό των βοηθητικών χώρων (υπογείων, αποθηκών κλπ.), δημιουργώντας χώρους χρηστικούς για τις ανάγκες λειτουργίας του Κολυμβητηρίου. Δημιουργία χώρων κατάλληλων για γραφειακές ανάγκες, για ανάγκες μικροκαταστημάτων και άλλες χρήσεις (π.χ. παραχώρηση σε σωματεία, σε συλλόγους, για ανάγκες προσωπικού φύλαξης, κλπ.). Βελτίωση και αύξηση του χώρου του Ιατρείου, προκειμένου να είναι πιο λειτουργικό και να καλύπτει τις απαιτήσεις των αγώνων και των αθλητικών διοργανώσεων.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Εκτίμηση, Αποτίμηση, Έλεγχος και Προτάσεις Αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης του φέροντος οργανισμού, όπως έχει κατασκευασθεί, των εδαφικών χαρακτηριστικών στην περιοχή του έργου και των διαβρώσεων και φθορών στις θέσεις όπου παρουσιάζονται.
• Εκτίμηση και Προτάσεις σχετικά με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στην οροφή του κτηριακού συγκροτήματος.

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

• Κατάργηση του συστήματος θέρμανσης νερού με τη χρήση λέβητα πετρελαίου (αντιοικονομικό, ρυπογόνο). Συντήρηση και διατήρηση του λέβητα πετρελαίου για χρήση σε ειδικές περιπτώσεις (αρχικό ζέσταμα νερού κολυμβητικών δεξαμενών ή βλάβη των αντλιών θερμότητας).
Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης, ηλιακού πεδίου επιλεκτικών συλλεκτών, φωτοβολταϊκού πάρκου, καθώς και εκσυγχρονισμός και επέκταση του συστήματος αποθήκευσης του ζεστού νερού χρήσης.
Βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, την ψύξη και θέρμανση των χώρων, την προθέρμανση και τη διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς επίσης και κάλυψη μεγάλου μέρους των ενεργειακών αναγκών (ηλεκτρική ενέργεια) των υποδομών του Κολυμβητηρίου.
• Αύξηση των πεδίων μέσης τάσης για την πλήρη κάλυψη των σύγχρονων φορτίων, καθώς και των μελλοντικών επεκτάσεων και χρήσεων της εγκατάστασης.
• Επανασχεδιασμός του συνολικού συστήματος φωτισμού για την οικονομικότερη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.
• Επανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός του συστήματος καθαρισμού – χλωρίωσης του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών με λύσεις που προάγουν την ασφάλεια και την οικονομική του λειτουργία.
• Προεργασία / πρόβλεψη εγκατάστασης καλωδιώσεων για τη διευκόλυνση της μελλοντικής εγκατάστασης διαφόρων συστημάτων, εφόσον κριθεί επιθυμητό.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

• Προτάσεις για την προσωρινή και την μελλοντική κυκλοφοριακή σύνδεση του κολυμβητηρίου με το υπάρχον οδικό δίκτυο. Σχεδιασμός της Νέας Πρόσβασης στις Εγκαταστάσεις του Κλειστού Κολυμβητηρίου από τον εγκεκριμένο υφιστάμενο κυκλοφοριακό κόμβο έμπροσθεν της κεντρικής πύλης εισόδου στην Πολυτεχνειούπολη. Η μελέτη για την φωτεινή σηματοδότηση της πρόσβασης αυτής, έχει ήδη προβλεφθεί και εγκριθεί κατά την αδειοδότηση του υφιστάμενου κόμβου. Η προβλεπόμενη πρόσβαση από την εγκεκριμένη μελέτη του Κολυμβητηρίου, δεν υλοποιήθηκε και δεν είχε λάβει αδειοδότηση.
• Προτάσεις για την διαχείριση της Στάθμευσης και προσωρινή αντιμετώπιση και κάλυψη αυξημένων αναγκών, έως ότου υλοποιηθούν τα έργα του νέου Αθλητικού Κέντρου Ακρωτηρίου και των εγκαταστάσεων που σχεδιάζει το Πολυτεχνείο Κρήτης.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (πλήρης σειρά)

Στη μελέτη εντάχθηκαν και συμπληρωματικά αντικείμενα που ζητήθηκαν από την ΓΓΑ εκ των υστέρων και τα οποία ενσωματώθηκαν, όπως:
• Χωροθέτηση της έκτασης των 65 στρεμμάτων για την ανάπτυξη Σταδίου Κλασσικού Αθλητισμού και γηπέδων άλλων αθλημάτων.
• Σχεδιασμός Πρόσβασης στις Εγκαταστάσεις του Κλειστού Κολυμβητηρίου από τον εγκεκριμένο υφιστάμενο κυκλοφοριακό κόμβο έμπροσθεν της κεντρικής πύλης εισόδου στην Πολυτεχνειούπολη.
Εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης εκφράζουμε την αισιοδοξία μας ότι με τη συνέργεια όλων των φορέων θα μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο αυτό στο σύνολό του για το καλό της Χανιώτικης κοινωνίας.

Rabona ad