Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο Ρέθυμνο Cretan Kings

Μπάσκετ 30 Σεπτεμβρίου 2016, 17:10

Στις 11 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο Cretan Kings θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλεση.

Η σχετική πρόσκληση:

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α.Ε..», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64381/06/Β/07/11 και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 21826250000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» με την από 28/09/2016 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, και ώρα 15:00π.μ στα γραφεία της εταιρίας στο Ρέθυμνο, επί της οδού Ηγ. Γαβριήλ, αριθμός 103-105 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕ Μ Α  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

  • Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
  • Tροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της
  • Κωδικοποίηση Καταστατικού
  • Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες , πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας  τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

zgas

Rabona ad