Έφτασε η ώρα, στις 12 Αυγούστου οι εκλογές!

Γενικά Θέματα - Τοπικό 4 Αυγούστου 2016, 11:11

Την Παρασκευή 12 Αυγούστου και ώρα 19:00 αποφάσισε το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χανίων να πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με κύριο θέμα της την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Ε.Π.Σ. Χανίων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η πρόσκληση που εστάλη στα σωματεία:

Αριθ. Πρωτ.: 7693 Χανιά 3-8-2016

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ε.Π.Σ. Χανίων, καθώς και την υπΆ αριθ. 1742 / 3-8-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Χανίων

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Χανίων,
στις 12-8-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Ε. Π. Σ. Χανίων, με θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών.

Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως:

1. Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ότι η Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Χανίων.
2. Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Χανίων και έλεγχος απαρτίας.
3. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. της Ενώσεως, αναπληρωματικών μελών, μελών εξελεγκτικής επιτροπής και αναπληρωματικών μελών εξελεγκτικής επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία από τριμελή εφορευτική επιτροπή. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος που διορίζεται μετά από αίτηση της Ε.Π.Σ. Χανίων από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα δύο [2] μέλη εκλέγονται με ψηφοφορία από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Ενώσεως, δικαίωμα να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα σωματεία που είναι ταμειακώς εντάξει, έχουν αγωνισθεί κατά την ποδοσφαιρική περίοδο 2015 – 2016 με τουλάχιστον δεκαοκτώ [18] ποδοσφαιριστές και έχουν νόμιμα εκλεγμένες διοικήσεις.
Τα σωματεία που θα εκπροσωπηθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικώς εναρμονίσει το καταστατικό τους στην κείμενη αθλητική νομοθεσία, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 135 παρ. 3 και 4 του Νόμου 2725/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 2 του Νόμου 2858/2000.

Κάθε σωματείο – μέλος, εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με ένα μόνο αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτού. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται στη Γενική Συνέλευση, με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Χανίων, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 8-8-2016 και ώρα 19.00, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους. Όσα σωματεία δεν προσκομίσουν απόσπασμα πρακτικού εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας και ώρας, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ. Σ. Οι αντιπρόσωποι την ημέρα των αρχαιρεσιών, οφείλουν να φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μέχρι πέντε [5] ημέρες προ των εκλογών, δηλαδή μέχρι την Κυριακή 7-8-2016 και ώρα 19.00, στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ. Χανίων καταθέτοντας:
Α] Αίτηση υποψηφιότητας του ενδιαφερομένου.
Β] Βεβαίωση του σωματείου ότι, ο υποψήφιος είναι μέλος του από έτους και πλέον, με τον α/α εγγραφής στο Βιβλίο Μελών του σωματείου και ότι είναι ταμειακώς τακτοποιημένος και έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Γ] Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και
Δ] Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι, δεν εμπίπτει στα κωλύματα ως αναφέρονται στον Κανονισμό Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Χανίων, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χανίων, ανακηρύσσει τους υποψηφίους προς εκλογή, τρεις [3] μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και καταρτίζει τα ψηφοδέλτια εκλογής.
Των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Χανίων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας μελών, η Γ. Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη πρόσκληση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔ.

prosklisi gia ekloges

prosklisi gia ekloges1

 

karta antonis garden

Rabona ad