ΑΓΟΡ: Παραμονή Πρωτοχρονιάς η Γενική Συνέλευση

Μπάσκετ 10 Δεκεμβρίου 2016, 17:35

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Ρεθύμνου Cretan Kings.

H σχετική πρόσκληση αναφέρει:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της << ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α.Ε.>> ( Αρ.ΜΑΕ   62475/02/Β/07/14) και Αριθμό ΓΕΜΗ 21826250000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας << ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α.Ε.>>, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64381/06/Β/07/11 και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 21826250000 σε Τακτική  Γενική Συνέλευση στις  31/12/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π..μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Ρέθυμνο, επί της οδού  Ηγ. Γαβριήλ, αριθμός 103-105, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 8ης εταιρικής χρήσης 01/07/2015 – 30/06/2016 και την μετά των επ’ αυτού  εκθέσεων του Δ.Σ..
  2.  Απαλλαγή του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 8ης εταιρικής χρήσης  01/07/2015- 30/06/2016.
  3. Επικύρωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την 9η εταιρική χρήση 01/07/2016-30/06/2017
  5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες , πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας  τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Ρέθυμνο, 06/12/2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ηρακλής Μανουκαράκης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
karta antonis garden