legea hor

Ιστιοπλοΐα

Η προκήρυξη του αγώνα ανοιχτής θάλασσας "Δευκαλίωνας Ι & ΙΙ"

Τους αγώνες ανοιχτής θάλασσας "Δευκαλίωνας Ι & ΙΙ" πραγματοποιεί ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων το Σάββατο 3/6 και την Δευτέρα 5/6/2017 αντίστοιχα.

Οι αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο του κοινού πρωταθλήματος ΙΟΧ / ΝΟΧ για το 2017 κι αφορά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC. Η διαδρομή του αγώνα "Δευκαλίωνα Ι" είναι ΧΑΝΙΑ - ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ απόσταση 27,5 Ν.Μ. και του αγώνα "Δευκαλίωνα ΙΙ" είναι ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΧΑΝΙΑ απόσταστη 27,5 ν.μ.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα:

1.1. Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της World Sailing "Τhe Racing Rules of Sailing" 2017-2020 (RRS).
1.2. Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule.
1.3. Οι Διεθνείς Κανόνες ORC Rating Rules.
1.4. Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης
I.S.A.F. Offshore Special Regulations 2016 - 2017.
1.5. Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
1.6. Ο Κανονισμός Αγώνων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο.
1.7. Ο Διεθνής Κανονισμός I.R.C. 2017, Μέρος 1,2,3.
1.8. Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα.
1.9. Η Προκήρυξη κοινού πρωταθλήματος ΝΟΧ –ΙΟΧ 2017
1.10. Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους.
1.11. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ προκήρυξης και οδηγιών πλου, υπερισχύουν οι οδηγίες πλου.

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
2.1. Τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν διαφήμιση κατά τη διάρκεια του αγώνα πρέπει
να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 20 που διέπει τις διαφημίσεις
(2017 World Sailing Αdvertising Code 20) και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.
2.2. Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την Εθνική τους Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής.
2.3. Η εφαρμογή των διατάξεων του καν. 20 του κανονισμού της World Sailing θα ισχύσει από τις 7:00 της 3ης /06/2017 και μέχρι τις 24:00 την 5η/6/2017.
2.4. Ο οργανωτής Όμιλος, μπορεί να απαιτήσει τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν σημαία ή αυτοκόλλητο με το σήμα του χορηγού καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORCi, O.R.C. Club, IRC και κλάση J24 που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας όπως αυτές ισχύουν.
3.2. Σε κάθε ιστιοπλοϊκό πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δυο ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπός του.
3.3.Ορίζεται ποσό συμμετοχής ανά σκάφος στα 10€ (ευρώ).

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής, για όλα τα σκάφη, πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του I.O.X μέχρι το Σάββατο 03/06/2017 και ώρα 09:00.
4.2. Να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής και κατάστασης πληρώματος που επισυνάπτονται.
4.3. Κάθε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πιστοποιητικού καταμετρήσεως του σκάφους για το έτος 2017 και ασφαλιστήριο συμβόλαιο εν ισχύ.
4.4. Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συμφωνούν με τα παραπάνω, δεν θα γίνονται δεκτές.
4.5. Η μη τήρηση των παραγράφων 3 και 4 θα έχει ως συνέπεια την αναφορά του σκάφους ως “DNC".

5. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
5.1. Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων της Ε.Α.Θ. να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με τη συμμετοχή.

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
6.1. Θα εφαρμοστεί το σύστημα "Time on Distance".

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
7.1. Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α4, των Δ.Κ.Α (RRS).

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
8.1. Θα δίνονται από τη γραμματεία του Ομίλου στη συγκέντρωση κυβερνητών.

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
9.1. Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Αγώνων ΕΙΟ/ΕΑΘ.
9.2. Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος, πριν ή μετά το τέλος του αγώνα.

10. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
10.1. Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με το ονοματεπώνυμο όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία του Ι.Ο.Χ. μαζί με την δήλωση συμμετοχής.
10.2.Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον ενημερωθεί γραπτά σε ειδικό έντυπο η Επιτροπή Αγώνα, το αργότερο 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

11. ΕΥΘΥΝΗ
11.1. Οι αθλητές αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Τόσο ο οργανωτής όμιλος, όσο και οι επιτροπές του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι τυχόν συμβεί στους αγωνιζόμενους ή τα σκάφη τους κατά τη διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.
11.2. Είναι αρμοδιότητα του εντεταλμένου εκπροσώπου ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν το βαθμό εκπαιδεύσεως του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος η όχι στον προγραμματισμένο αγώνα.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
12.1. Ο Ι.Ο.Χ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οπτικό υλικό από των αγώνα κατά την κρίση του χωρίς καμία απαίτηση από τους συμμετέχοντες.

13. ΕΠΑΘΛΑ
13.1. Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές Γενικής Βαθμολογίας και στους νικητές των κλάσεων, ανάλογα με τη συμμετοχή.

14. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
14.1. Η απονομή επάθλων στους νικητές του αγώνα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ Ι, θα γίνει στις 03/06, μετά το πέρας του αγώνα. Οι απονομές στους νικητές του αγώνα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ ΙΙ,θα γίνουν στον επόμενο προγραμματισμένο αγώνα του ΙΟΧ.

15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Η διαδρομή του αγώνα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ Ι είναι ΧΑΝΙΑ - ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ απόσταση 27,5
Ν.Μ. και του αγώνα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ ΙΙ είναι ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΧΑΝΙΑ απόσταστη 27,5 ν.μ.